ആനയുടെ പേര് : Chandu Nandileth
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Chandra Prakash N G
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DBB6D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment