ആനയുടെ പേര് : Chandru
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Scaria K M
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6585118
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment