ആനയുടെ പേര് : Chandrashekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Cochin Devaswom Board
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065917BC
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment