ആനയുടെ പേര് : Chandrasekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Custodian Travancore Devaswom Board
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DD664
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment