ആനയുടെ പേര് : Bushra
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Saidalikkutty P C
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658D776
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment