ആനയുടെ പേര് : Bola
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Gopinathan Pillai M
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006591A1C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment