ആനയുടെ പേര് : Bhola (Modi)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Devadas M
ജില്ല : kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064E0523
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment