ആനയുടെ പേര് : Bhogdutta (Govindan)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kanak Ch. Moran
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647E649
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment