ആനയുടെ പേര് : Bharath
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Dpartment
ജില്ല : Wayanad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EC8A5
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment