ആനയുടെ പേര് : Bhadra
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Pothen Varghese
ജില്ല : kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DC720
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment