ആനയുടെ പേര് : Bhadra
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Rarichan Nair
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000659156D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment