ആനയുടെ പേര് : Beena
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : George Thomas
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658DF43
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment