ആനയുടെ പേര് : Balakrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sony John
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065913A2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment