ആനയുടെ പേര് : Baladevan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Beena O R
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EA88F
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment