ആനയുടെ പേര് : Babul
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Avinash Kumar Singh
ജില്ല : Kozhikode
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000497E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment