ആനയുടെ പേര് : Babu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Tomy Thomas
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647DDCE
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment