ആനയുടെ പേര് : Ayyappankutty (Raja)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Gopinathan K
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6590976
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment