ആനയുടെ പേര് : Ayyappan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prahantala
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6590506
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment