ആനയുടെ പേര് : Ayyappan – Lava
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sivajith S
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6529488
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment