ആനയുടെ പേര് : Ayyappan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Muhammed C P
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647D30E
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment