ആനയുടെ പേര് : Aswin (Achu)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Natarajan P P
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006584C8A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment