ആനയുടെ പേര് : Ashokee
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M/s Jumbo Circus
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Circus
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652825D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment