ആനയുടെ പേര് : Asha
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Dpartment
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658E6DD
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment