ആനയുടെ പേര് : Aromal
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kaladharan T S (Custodian)
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658E8E6
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment