ആനയുടെ പേര് : Arjunan(old lalBahadur)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Pushpadas
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000357E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment