ആനയുടെ പേര് : Arjunan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Prameela Shaji
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065912DF
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment