ആനയുടെ പേര് : Arjun
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : K.U Sarasamma
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658F51A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment