ആനയുടെ പേര് : Arjun (Babumon)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Chacko K P
ജില്ല : kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658CAA0
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment