ആനയുടെ പേര് : Arjun
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Chacko K P
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006590B6B
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment