ആനയുടെ പേര് : Appu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kolakkadan Subair
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DD012
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment