ആനയുടെ പേര് : Appu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Albert Jose
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6584735
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment