ആനയുടെ പേര് : Anjana
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kerala Forest and Wildlife Dpartment
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EA472
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment