ആനയുടെ പേര് : Anandapadmanabhan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shaji V
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6584624
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment