ആനയുടെ പേര് : Ambalappuzha Vijayakrishnan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Travancore Devaswom Board
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DE38C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment