ആനയുടെ പേര് : Amakavu Vishnu (Motti Prasad)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Dr Ravunni Nambiar P C
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658FBF1
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment