ആനയുടെ പേര് : Achuthankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The President
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DB253
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment