ആനയുടെ പേര് : Abhimanew
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Siju John
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DCAD0
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment