ചരിത്രം കുറിച്ച‌് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ

ഏകഛത്രാധിപതി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ്‌ രാമചന്ദ്രന്റെ

0 8,457,198

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

തട്ടകത്തമ്മ ശ്രീ നൈതലക്കാവ്‌ ഭഗവതി പൂരവിളംബരത്തിനായി ഗജലോകനാഥൻ ഏകഛത്രാധിപതി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ്‌ രാമചന്ദ്രന്റെ ശിരസ്സിലേറി ഹൃദയനാഥൻ ശ്രീ വടക്കുംനാഥന്റെ തെക്കേഗോപുരനട തുറന്നെഴുന്നളളിയ സുവർണ്ണനിമിഷം.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments
Loading...