പരിശീലനം

ആന കഥകള്‍

അട്ടപ്പാടി പീലാണ്ടി എന്ന കാട്ടുകൊമ്പന് കോടനാട് ചന്ദ്രശേഖരൻ ആയി മാറി.

അട്ടപ്പാടിയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇവാൻ ദൈവം... മറ്റുള്ളവർക്ക് 9 പേരുടെ ജീവൻ എടുത്ത ഭീകരൻ... കൃഷിനാശം വിധച്ചുകൊണ്ടിരിന്ന…
1 of 2

- Bitcoin Advertisement -

ആന കഥകള്‍

വാര്‍ത്തകള്‍

1 of 4

Recent Posts

പിടിയാനയ്ക്ക് വേണ്ടി കണ്ടംപാറയിൽ കൊമ്പന്മാരുടെ പോരാട്ടം പരിക്കേറ്റ ആന പുഴയിൽ

പൂയംകുട്ടിക്ക് സമീപം കണ്ടംപാറ ഭാഗത്തെ കാട്ടിലെ പുഴയോരത്താണ് പിടിയാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കൊമ്പന്മാരുടെ പോരാട്ടം…

ഗജപരിപാലനം